Verantwoording

Gegevens

Naam van de instelling: Stichting Bring Light. We zijn erkend als ANBI goed doel.

KvK: 83627103

RSIN-nummer: 862939240

Vestigingsadres (postadres): Prunuslaan 27, 2803SC Gouda

Email: [email protected]

Doelstelling

Stichting Bring Light zet zich in voor de jongvolwassen in Oeganda. Een grote groep van jongvolwassen in Oeganda zien geen toekomst voor zichzelf, hebben geen idee hoe ze hun dromen kunnen verwezenlijken en hebben geen perspectief op verandering. Hierdoor verliezen zij hoop, wat vaak uitloopt in passiviteit en een ongezonde levensstijl. Zij verdienen een vooruitzicht op een vruchtbare toekomst. Zelfvertrouwen in hun kwaliteiten en geloof in dat zij een waardevolle bijdrage kunnen hebben aan deze wereld.

De jongvolwassenen zijn de toekomst van Oeganda, de Bright Lights. Driekwart van de Oegandezen is onder de 30. Vele van hen trekken naar de stad Kampala op zoek naar werk om daar geld te verdienen. Ons werkgebied is Jinja Region. In dit gebied is ervaring opgedaan sinds 2014 en hierbij is lokaal een netwerk opgebouwd.

Wij hopen de jongvolwassenen, de toekomst van Oeganda, te kunnen helpen op hun gekozen pad. Het licht wat al in hun zit, hun kwaliteiten, persoonlijkheid en kennis, aan te wakkeren of verder te helpen ontwikkelen, zodat zij gaan schijnen. 

Ons doel: Jongvolwassen zijn in staat zelfstandig keuzes te maken, hebben een visie voor hun toekomst, komen in beweging en gaan een vruchtbare toekomst tegemoet Hoe bereiken we ons doel? Begeleiding, ondersteuning en financiering om hun doelen te kunnen realiseren. Persoonlijke ontwikkeling & educatie zal leiden naar werk zal leiden naar een vruchtbare toekomst.
We doen dit op een persoonlijke manier, die aansluit bij het individu. Uit de startblokken helpen van hun toekomst.

De wijze van verwerving van inkomsten

Onze inkomsten ontvangen wij van particulieren, bedrijven en organisaties voor goede doelen. Wij zien er op toe dat de inkomsten ten goede komen aan de activiteiten waarvoor ze bestemd zijn. We richten ons als stichting om 90% of meer aan het doel te besteden, ook voorlichting valt onder de doelbesteding.

Naast kosten voor de activiteiten zijn er ook andere kosten voor de bedrijfsvoering, fondsenwerving en voorlichting. Kosten van administratieve aard, publiciteit & voorlichting, reis- en verblijf en organisatorische aard zijn noodzakelijk voor het adequate functioneren van de Stichting en haar activiteiten. Bestuur draagt zorg dat kosten voor management & administratie alsmede fondsenwerving beperkt blijven en passend zijn de grootte van de Stichting. Het afleggen van een goede verantwoording aan onze donateurs is derhalve van cruciaal belang en volledige transparantie wordt dan ook nagestreefd.

In de jaarstukken, website en door het gebruik van andere media worden de donateurs op de hoogte gehouden. In de jaarstukken wordt een balans en een overzicht van baten en lasten met toelichting opgenomen.

In 2021, 2022 en 2023 is het merendeel van de funding verstrekt uit giften door Mieke en Matthijs van de Wetering. Zie onderstaande begroting met funding plan.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen afzienbare termijn ingezet voor de activiteiten of de andere kosten.

In 2021, 2022 en 2023 zijn er geen medewerkers in loondienst van de stichting. Bestuursleden voeren hun functie volledig onbezoldigd uit, eventuele reis- en verblijfkosten kunnen worden vergoed.

Publicatie

De jaarstukken worden binnen 6 maanden na einde van het boekjaar door het Bestuur opgesteld. Deze zullen ter beschikking worden gesteld op de website van Bring Light, www.bringlight.nl. Ook worden belanghebbenden en geïnteresseerden geïnformeerd over de voortgang van onze projecten via sociale media en andere vormen.

Bestuurssamenstelling (per augustus 2021)

Voorzitter: Robert de Heer

Penningmeester: Ron van Rossum 

Secretaris: Carina de Wilde

Financiële verantwoording

2023

2022

2021

Uitvoering activiteiten